Almada Negreiros

LISBON 1978-05-01 / 1978-06-30
Almada Negreiros
LISBON 1978-05-01 / 1978-06-30
Almada Negreiros